1000 x White 2M Polystyrene Meat Food Chippy Trays White GMYTFIVBI